KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİKÖKLÜCE KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ     

  Derneğin Adı ve Merkezi      

 Madde 1 – Derneğin Adı: KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİ                                          KÖKLÜCE KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ DERNEĞİN KISA ADI   : KÖK-DER    DERNEĞİN MERKEZİ  : İSTANBUL           

  Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:      

 Madde 2 – Derneğin amacı: Köklüce Köyü halkından olup, yurt içinde değişik illerde yurt dışında çeşitli ülkelerde ikamet etmekte olan köklüce köyü halkına mensup kişilerin birbirileriyle olan bağlarını kuvvetlendirmek,  bir dernek çatısı altında toplamak ve yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar vermesi şartıyla ihtiyaç sahibi olan herkese tüzükte belirtilen şartların mevcudiyeti halinde maddi ve manevi yardımda bulunmak amacında olup, hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.            

      1- Doğal felaketler, ölüm hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (mevlit, düğün, nişan, bayram, festival vs) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında organizasyonun geleneklere uygun ve daha iyi olmasını sağlamaya çalışmak.       

     2- Çocuklarımızın ve gençlerin toplum içinde daha etkin faydalı ve başarılı bireyler olmasını sağlamak, topluma faydalı ve bilinçli insanlar yetiştirmek.      

     3- İş arayan üyelerimize iş, işçi arayan işverenlerimize işçi bulmalarına yardımcı olmak.        

     4- Okul, camii, yol, köprü,çeşme,köy konağı…yapımı gibi durumlarda gerekli duyulan yardımı yapmak ve yaptırmak.        

     5- Köklüce Köyü’nün tarihini ve kültürünü araştırmak, geliştirmek,  tanıtmak ve bu gibi değerleri çeşitli etkinliklerle sağlamak.        

     6- Üyelerin Spor, müzik, folklor ve sanat gibi faaliyetlerde bulunmasını, sağlıklı ve çağdaş insan olarak yetişmesini sağlamak.      

     7- Yetenekli fakat maddi gücü olmayan gençlerimizi ve çocuklarımızı okutmak, burslar vermek, her çeşit eğitim kursu düzenlemek.       

     8- Köklüce Köyü’nün kalkınmasında, doğal zenginliklerin değerlendirilmesinde öncülük etmek.          

     9- Diğer sosyal kuruluşlar ve derneklerle ilişkiler kurmak, kültürel etkileşim sağlamak.        

    10- Dernek Kütüphanesi oluşturmak.       

    11- Anayasa ve yasaların doğrultusunda üyelerin yararına gördüğü diğer etkinliklerde bulunmak.        

    12- İhtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim desteği vermek.                                                         

 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri     

   1- Faaliyetlerinin etkinleştirmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.  

   2- Kurs seminer. Konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek  

   3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.   

   4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.    

   5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.    

   6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, koşullu ya da koşulsuz vasiyetname kabul etmek.    

   7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak veya lokal işletmek üzere 3.kişi veya kişilere yetki vermek, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.   

   8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.   

   9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek ve her türlü inşaat yapmak veya yaptırmak.   

  10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.   

  11- Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.   

  12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.    

  13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.   

  14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.   

  15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.    

  16- Huzurevi, aş ocağı, çocuk bakım yuvası açmak.  Derneğin Faaliyet Alanı Dernek, amacı doğrultusunda heralanda faaliyet gösterir

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri    

   Madde 3 – Köklüce köyü halkından olan ve köklüce köyü halkı ile akrabalık bağı bulunan ( kız alıp veren ) diğer komşu köylerde ikamet eden, fiil ehliyetline sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.    

   Üyelikten Çıkma    

    Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.    

   Üyelikten Çıkarılma         

    Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.      

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,      

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,      

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,   

          4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

          5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,     

      Yukarda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.      Dernekten çıkan veya çıkartılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.     

      Dernek Organları    

      Madde 6 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.-          Genel kurul.-          Yönetim kurulu.-          Denetim kurul

 Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü     

       Madde 7 – Genel kurul, derneğin en yetkili organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.      Genel kurul; 

        1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

        2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.      Olağan genel kurul 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.      Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.      Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü  

     Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.      Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.      Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.    

   Toplantı Usulü     

    Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.      Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.      Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerin karşılarına imzalamaları zorunludur.      Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.      Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.      Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir. Ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.      Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesi zorunludur.    

 Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri  

      Madde 8 – Genel kurulda. Aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizi oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusularının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.      Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.      Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

     Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 

      Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

     Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

      Madde 9 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  

         1-Dernek organlarının seçilmesi, 

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

        6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

        7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

        8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

        9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

       10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       11-Derneğin vakıf kurması, 

       12-Derneğin fesih edilmesi, 

       13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

       14-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

       15-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,                

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde 10

         Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.      Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.      Yönetim kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.   

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.  

     1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,     

     2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 

      5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak, 

      8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

      9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

    10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

    11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

 

       Denetim Kurulunun Teşkil, Görev ve Yetkileri 

         Madde 11 – Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

       Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

       Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu  toplantıya çağırır.

  Derneğin Gelir Kaynakları    

     Madde 12  

     Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

    1 a)    Üye giriş aidatı:  25.00 YTL.

    1 b)    Üye Aylık aidat:    2.00 YTL.

    1 c)    Üye Yıllık aidat :  24.00 YTL.Bu miktarları artırmaya ve ya eksiltmeye genel kurul karar verir.     

    2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,   

    3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

    4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

    5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,   

     6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,  

     7- Diğer gelirler.  

     Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler  

    Madde 13 – Defter tutma esasları;      Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin  500 Bin YTL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.      Bilânço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.      Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.     Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.  

    Kayıt Usulü

     Derneğin defter ve kayıtları Dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

   Tutulacak Defterler   

      Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulura)    İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

        1- Karar Defteri; Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.  

        2- Üye Kayıt Defteri; derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri be deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yılık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

        3- Evrak Kayıt Defteri; Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

        4- Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

        5- İşletme Hesabı Defteri; Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

        6- Alındı Belgesi Kayıt defteri; Alınan belgelerin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.        

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir. 

     1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

     2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri; Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.  

    Defterlerin Tasdiki  

        Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

     Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi 

        İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık). Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir. 

       Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri  

       Madde 14 – Gelir ve gider belgeleri,      Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.      Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.      Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.  

       Alındı Belgeleri    

        Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.      Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni sayman arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.  

        Yetki Belgesi  

        Dernekler adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.      Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.     Yetki belgesinin kullanımını, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi   

      Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

     Beyanname Verilmesi   

        Madde 15 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafında onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

     Bildirim Yükümlülüğü  

        Madde 16 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

     Genel Kurul Sonuç Bildirimi  

       Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kuruları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.      Genel kurul sonuç bildirimine; 

     1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 

     2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünden son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,Eklenir.       

       Taşınmazların Bildirilmesi 

        Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

       Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 

        Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.      Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol sözleşme ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.      Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.       

     Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim       

        Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

     Değişikliklerin Bildirilmesi 

        Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişiklik izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.      Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 Derneğin İç Denetimi  

      Madde 17 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.      Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.  

     Derneğin Borçlanma Usulleri  

     Madde 18 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin bir önceki kati hesap miktarını aşamaz.  

     Temsilcilik Açma  

     Madde 19 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunca temsil edilmez.

     Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 

     Madde 20 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  

      Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

     Madde 21 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.      Genel kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.      Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık oyla yapılır.

Tasfiye İşlemleri   

       Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Köklüce Köyü Yardımlaşma Derneği” ibaresi kullanılır.     Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin mal varlığı Köklüce Köyü Muhtarlığına, köy tüzel kişiliğine devredilir.     Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.      Derneğin para ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.      Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  

       Hüküm Eksikliği   

        Madde 22 -  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

     GEÇİCİ MADDE 1. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.Bu tüzük biri geçici madde olmak üzere  23 (Yirmi üç) maddeden ibarettir

 

CATALZEYTIN

FATIH